Algemene verkoopsvoorwaarden

Telefoonnummer voor reserveringen

(+34) 965 995 077

RESERVERINGEN ONLINE

Foto’s en plannen zijn niet bindend.

Om van de prestaties en diensten gebruik te kunnen maken, verzoeken wij U onderhavige algemene voorwaarden die op deze dienstenovereenkomst van toepassing zijn, aandachtig te lezen.

Elke reservering impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden :

RESERVERINGSVOORWAARDEN

 • De reservering wordt pas rechtsgeldig mits volgende voorwaarden :

–       na aanvaarding door Camping El Torres,

–       na ontvangst van het voorschot,

–       na ontvangst van het volledig ingevulde contract en de aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden of elk ander bijzonder akkoord.

 • De reserveringen gelden pas als bindend voor Camping El Torres nadat ze door Camping El Torres aanvaard werden.  Camping El Torres behoudt zich het recht voor om een reservering te aanvaarden of te weigeren in functie van de beschikbaarheid en over het algemeen in geval van eender welke natuurlijke omstandigheden die de uitvoering van de gemaakte reservering in het gedrang zouden kunnen brengen
 • De plaatsen worden zonder uitzondering toegekend volgens de volgorde van registratie van de reserveringen.  De directie kan evenwel de toegekende plaats wijzigen zonder enige aanspraak op schadeloosstelling.  Desalniettemin zullen wij in de mate van het mogelijke trachten rekening te houden met uw voorkeuren.
 • Het contract is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of onderverhuurd aan een andere persoon dan deze die in het contract is ingeschreven.

De staanplaatsen

 • De basisprijs voor de huur van een staanplaats omvat de staanplaats voor een camper of een caravan met een wagen of een tent met een wagen, twee personen, water, riolering, toegang tot de sanitaire installaties en de onthaalinfrastructuur.  Electriciteit is niet inbegrepen.
 • Het maximum aantal toegelaten personen voor een staanplaats is zes personen (onafgezien van de leeftijd).

Verhuur

 • Camping El Torres behoudt zich het recht voor om families of groepen de toegang tot de camping te weigeren indien ze zich aanbieden met een groter aantal personen dan de capaciteit van de gehuurde plaats.
 • Supplementaire tenten worden niet toegestaan.
 • Alle vakantiehuisjes zijn rookvrij.

Reserveringskosten

 • De reserveringskosten zijn gratis.

TARIEVEN

De aangegeven tarieven zijn van toepassing voor 2014-2015.  De BTW is in deze tarieven inbegrepen.

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Bij reservering op meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf :

Voor de staanplaatsen en vakantiehuisjes dient een voorschot van 25% betaald te worden bij de reservering.  Het resterende bedrag moet volledig voldaan worden op de dag van aankomst.

 • Bij reservering op minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf :

Voor de staanplaatsen of vakantiehuisjes dient het volledige bedrag meteen bij de reservering betaald te worden.

ANULERING EN WIJZIGING

 • Wijziging van de reservering

De reservering kan gewijzigd worden, evenwel onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Indien uw aankomstdatum later zou zijn dan aangegeven in uw reservering, en u heeft hiervan vooraf geen melding gemaakt (dus u kan ook geen bevestiging van Camping El Torres voorleggen van de nieuwe aankomstdatum), zal de staanplaats of het vakantiehuisje 24 uur na de aankomstdatum vermeld in uw reservering opnieuw vrijgegeven worden voor verhuring, en u verliest elk voordeel van deze reservering
U dient het onthaal te verwittigen in geval van genodigden of bijkomende personen, maar uitsluitend de personen die op het tijdstip van reservering vermeld werden, mogen op Camping El Torres verblijven.

 • Niet gebruikte prestaties

Er worden in geen enkel geval bedragen terugbetaald in geval van een latere aankomst of een vervroegd vertrek.

ANNULERING

 • De annulering van uw verblijf dient te gebeuren per aangetekend schrijven, met bevestiging van ontvangst.
 • Indien de annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf gebeurt, zal 10 % ingehouden worden voor administratiekosten door Camping El Torres (datum van ontvangst van uw schrijven geldt als bewijs).
 • Indien de annulering op minder dan 30 dagen en meer dan 8 dragen voor aanvang van het verblijf gebeurt, zal 50% van het bedrag van uw verblijf in rekening worden gebracht door camping El Torres.
 •  Gebeurd de annulatie na de 8ste dag dan wordt de 100% in rekening gebracht door camping El Torres (datum van ontvangst van uw schrijven als bewijs).

WAARBORG

Voor de vakantiehuisjes wordt een waarborg van 200 euro per vakantiehuisje gevraagd op de dag van uw aankomst.  Er zal u een inventaris overhandigd worden die u binnen de 24 uur dient te verifiëren.  Indien er binnen die tijd geen bezwaren worden gemeld, wordt deze inventaris als correct en aanvaard beschouwd.  Deze waarborg wordt terugbetaald na controle van het vakantiehuisje, op voorwaarde dat het zich bij uw vertrek in perfecte en propere staat bevindt en er ook geen materiaal ontbreekt of beschadigd werd.  In geval de eventuele kosten hoger zouden zijn dan de oorspronkelijke waarborg, kan een bijkomende schadevergoeding gevraagd worden.

UW VERBLIJF

Aankomst

 • Het onthaal is geopend van 08h tot 22h .
 • De staanplaatsen mogen ingenomen worden vanaf 13h.
 • De vakantiehuisjes zijn beschikbaar vanaf 16h.

Tijdens uw verblijf

 • Camping El Torres is niet aansprakelijk ingeval van diefstal, brand, onregelmatigheden en incidenten met betrekking tot de burgerlijke verantwoordelijkheid van de klant.
 • De klant dient verzekerd te zijn.
 • De klant is verantwoordelijk in geval van onregelmatigheden veroorzaakt door personen die met hem op de camping verblijven of die hem bezoeken.

Vertrek

 •  De staanplaatsen en vakantiehuisjes dienen vrijgemaakt te worden voor 12h.
 •   De vakantiehuisjes dienen proper en in goede staat achtergelaten te worden.  Indien u het vakantiehuisje niet gepoetst heeft voor uw vertrek, zal u een bedrag van 30 euro voor de schoonmaak aangerekend worden.  .
 • Indien u het vakantiehuisje later dan 12h zou verlaten, heeft Camping El Torres het recht een bijkomende dag aan te rekenen aan het geldende tarief.

DIEREN

Er worden geen dieren toegelaten in de vakantiehuisjes, de zone van de zwembaden en het hoofdgebouw.  Dieren moeten aan de leiband gehouden worden.  Het vaccinatiepaspoort voor honden en katten moet actueel zijn.

GESCHILLEN

 • Elke klant dient de verordeningen van het algemene reglement betreffende de voorzieningen en diensten na te leven, alsook de aanwijzingen van de campingmedewerkers betreffende de gewoonten en gebruiken te respecteren.  Het niet-naleven van het reglement kan leiden tot een uitsluiting van de terreinen, en dit zonder het recht op een eventuele terugbetaling.
 • Eventuele klachten betreffende de non-conformiteit van de dienstverlening ten overstaan van de contractuele verbintenissen moet uiterlijk 30 dagen na einde van het verblijf per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging gemeld worden.
 • De klant aanvaardt dat de Spaanse wetgeving van toepassing is.  De rechters en rechtbanken van VILLAJOYOSA zijn bevoegd te oordelen in geval van geschillen afgeleid uit de interpretatie of toepassing van de verkoopsvoorwaarden.

In geval van een geschil met een inwoner van een andere Europese lidstaat dan Spanje, komen de partijen overeen, dat de rechtbank van Villajoyosa bevoegd is voor alle geschillen die voortvloeien uit de toepassing van deze algemene voorwaarden, en doen ze uitdrukkelijk afstand van elke andere rechtsbank van hun keuze.

Admin El TorresAlgemene verkoopsvoorwaarden